læs mere om: Trafik

26.03.12 | Svend Vestergaard Jensen

Tip en ven      |    Print  

Tabte og nye sager: Fortsat motorvejsmodstand i Jylland

Den 24. marts holdt Jyder mod Overflødige Motorveje årsmøde ved Ry. Udover et almindeligt årsmøde blev det vedtaget, at foreningen bliver en del af NOAH-Trafik, som i mange år har leveret massiv kritik af den herskende trafikpolitik og opstillet alternative løsninger.

Formålet er gensidigt at kunne inspirere hinanden og få mere gennemslagskraft. Jyder mod Overflødige Motorveje er dog fortsat en selvstændig organisation med egen økonomi og støttekreds.


Jyder mod Overflødige Motorveje blev dannet i begyndelsen af 1990'erne med udgangspunkt i modstand mod Århus-Herning-motorvejsprojektet. Dele af denne motorvej er gennemført, men mangler et stykke omkring Silkeborg. Dette ”hul” i motorvejsstrækningen skyldes især modstand – ikke bare fra Jyder mod Overflødige Motorveje, men fra mange lokalgrupper, beboere, der har været uenige om, hvor motorvejen skulle gå. Altså et spørgsmålet om linjeføring og ikke en principiel modstand den, ”jyderne” stod og står for.

Gruppen udviklede sig hurtigt til ikke blot at være en antimotorvejsbevægelse. Den ville definere alternativer og indgik i de miljø- og trafikpolitiske netværk over hele lande, og forbandt sig med nogle lignende bevægelser i udlandet. Jyder mod Overflødige Motorveje blev kendt ikke mindst på grund af en række aktioner med civil ulydighed.

Tabt sag
Byggeriet af Århus-Herning-motorvejen er nu i gang ved Silkeborg.

Som der skrives i årsmødepapiret: ”Der er gang i motorvejsaktiviteterne omkring Silkeborg. Kommer man østfra ad hovedvej 15 og nærmere sig Silkeborg, er der nu ikke længere skov, men et stort åbent område for at gøre plads til motorvejen og en ny 4-sporet bro over Gudenåen. I det bynære område er der gang i ekspropriering i stor stil af virksomheder og private boliger. Dyrehaven med stor bestand af forskellige hjortearter skal holde flyttedag til et andet sted med god bevoksning. I den vestlige egn i det smukke Hørbylunde Bakker er byggeriet af Danmarks længste dalbro ved at gå mod afslutning. Der er planlagt officiel indvielse omkring 1. september i år. Uofficielt bliver den indviet af løbere den 30. juni. Jamen, det kører bare der u´ a.”

To af områderne omkring Silkeborg har Jyder mod Overflødige Motorveje har forsøgt at rejse sag om ved EU, da de er habitatsområder. Udpeget som sådan af den danske stat efter EU-regler på grund af særlige planter, insekter, dyr, fugle, med videre, der er nødvendige at beskytte.

Trods utallige aktioner, indsigelser, præsentation af alternativer og meget andet lykkedes det ikke at stoppe dette motorvejsprojekt. Alene ”hullet” ved Silkeborg koster 6,2 milliarder kroner.

De to anklageskrifter blev rettet til EU-kommissionen. Jyder mod Overflødige Motorveje anklagede den danske stat for at planlægge motorvej gennem to habitatsområder. Men sagerne blev tabt, da Kommissionens Generaldirektorats miljøafdeling i begge sager ikke mente, at der var grundlag for anklagerne. Grunden var, at det ikke længere handlede om truede arter, m.v. i et enkelt habitatsområde. Blot der er andre steder i landet med muligheder for at overleve som art, så er beskyttelsesstatus i orden for et lands område.

Sagerne viste klart, at når økonomi stilles overfor natur, sejrer økonomien i EU, der styres efter nyliberalistiske principper.

Veje nok
Som NOAH-trafik udtalte om de samlede motorvejsprojekter:

”Lad skandalemotorvejen til 6,2 milliarder kr. ved Silkeborg være det sidste miljøødelæggende overflødige motorvejsanlæg. Lad derfor disse parkerede trafikprojekter hvile i fred for evigt”.

Og som nu afdøde Per Milner – chefen for Vejdirektoratet i 25 år, og som i sin tid fik flest motorveje gennemført – måtte konkludere på sine gamle dage:

”Nu har vi veje nok. Jernbanen og de store veje fungerer ikke sammen. I dag har samfundet veje nok. Der er grænser for, hvor mange veje, dette lille land kan anlægge. Nu er der brug for at bygge en ordentlig planlægning op omkring biler og baner” – udtalte han i 2006, blandt andet til bladet Ingeniøren.

Alligevel fortsætter motorvejs-begejstringen uanset farven på regeringspartierne. De er alle – undtagen Enhedslisten – bundet op på et transportforlig for godt et par år siden, der vil have det hele. Herunder flere jyske motorveje, bl.a. Århus-Viborg og en motorvej op gennem Jylland – syd-nord – den såkaldte Hærvejsmotorvej, populært kaldet Hærværksmotorvejen.

I en tid med økonomisk krise, klimakrise og ønsket om at bevare naturområder, kan det virke besynderligt, at Danmark skal tapetseres med yderligere motorveje. Derved undergraves målsætningen om, at Danmark skal have reduceret sit udslip af drivhusgasser med 40 procent i 2020. Flere motorveje vil betyde mere bilkørsel, større energiforbrug og suge passagerer væk fra den mere miljøvenlige kollektive trafik.

Jyder mod Overflødige Motorveje vil fortsætte arbejdet blandt andet gennem kontakt til de grupper, der opstår i modstanden mod de nye projekter. Der er brug for netværk og udveksling af erfaringer. Et tættere samarbejde med NOAH-Trafik skal også ses i den sammenhæng.

Men en vis medvind er der trods alt. I praksis er en del motorvejsprojekter parkeret på ubestemt tid på grund af manglende finansiering. I årtier var vejinvesteringerne voldsomme sammenlignet med investeringer i den kollektive trafik. Udgangspunktet nu må være at investere i klima- og miljøvenlig trafikudvikling. Det forudsætter, at motorvejsprojekterne helt stoppes.

Tip en ven      |    Print  

SAP'S KOMMENTAR - UGE 33

Intet pusterum til Lunde Larsen - For en skånsom og dedikeret hav- og fiskeripolitik

Den nyeste tumult i regeringen, efter at Karen Ellemann har måttet overtage fiskerimisteriet, og udenrigsministeriet fiskeristyrelsen, fra Esben Lunde Larsen, er udtryk for en virkelig skandale. Siden det i dølgsmål lykkedes den daværende VK-regering at privatisere den danske fiskebestand i 2007, har en systematisk privatisering af havet været på dagsordenen. Men privateje og profit er i direkte konflikt med den mest effektive og omsorgsfulde håndtering af vores fælles hav. Læs hele kommentaren >>

Iglesias genvalgt på Podemos-kongres

Den spanske venstrefløjs-bevægelse Podemos har afholdt sin anden kongres efter heftige interne uoverensstemmelser og skuffelsen fra det seneste parlamentsvalg. Dave Kellaway fra det britiske Socialist Resistance kommenterer kongressens resultater.

Frankrig efter regionalvalget

Pierre Rousset og Francois, begge fremtrædende ledere af det franske Nye Antikapitalistiske Parti (NPA) tegner et dystert billede af situationen i Frankrig, hvor Front National fik det bedste valgresultat nogensinde, næsten 7 millioner stemmer. Samtidig har nedgangen i kampe og mobiliseringer ændret styrkeforholdene og svækket den yderste venstrefløj, som fik et elendigt valgresultat. Det er afslutningen på en politisk cyklus, skriver de i International Viewpoint.

PKKs ideologiske udvikling

Fra stalinistisk larve til libertær sommerfugl? Er det et udtryk for den ideologiske ændring, som er foregået hos PKK under Öcalans ledelse? Alex de Jong prøver at svare i en længere analyse af den kurdiske frihedsbevægelses historie frem til i dag.

Flest i fængsel

USA har flere mennesker i fængel end noget andet land. Som historien har vist, har venstrefløjen altid spillet en afgørende rolle, når det er lykkedes at vinde en sejr i kampen mod uretfærdighederne i retssystemet. Nu er det tid til at tage denne kamp igen, skriver Heather Ann Thompson i tidsskriftet Against the Current (USA).

Strejke blandt arbejderne i theplantagerne i Vestbengalen

En sammenslutning 23 fagforeninger i Teral, Dooars og Darjeeling havde succes med at strejke for at få hævet minimumlønnen.